Thiết kế
 

Chúng tôi ý niệm thiết kế là một quá trình lặp đi lặp lại của việc dò dẫm và khám phá. Đối với một bản thiết kế, chúng tôi cố gắng đưa vào rất sớm các tiêu chuẩn công trình và quy hoạch hiện hành tốt nhất, sử dụng các tiêu chí công trình hiệu quả, mô phỏng dữ liệu tòa nhà (BIM) và phân tích hiện trạng lô đất cẩn thận. Cách làm này dẫn đến một kết quả thiết kế rất khác, nơi chúng tôi nhìn thấy được những lợi ích về chức năng, thẩm mỹ và vận hành tương tác với nhau. Ưu điểm của phương pháp thiết kế này là chúng tôi có thể cung cấp giải pháp thiết kế phù hợp nhất cho khách hàng dựa trên tập hợp rộng hơn các tiêu chí thiết kế mà thường được thực hiện không cần thêm chi phí liên quan.

Trong ngữ cảnh của các thành phố đang phát triển, khách hàng thường nhìn nhận các tiêu chí chức năng, thẩm mỹ và chi phí (ban đầu) quan trọng hơn các tiêu chí khác. Nhưng họ bỏ qua các nhìn nhận về chi phí vận hành và chi phí vòng đời quan trọng của một dự án xây dựng. Khác với các công ty thiết kế khác, chúng tôi có thể giúp khách hàng tính toán thời gian, tỷ lệ hoàn vốn (ROI) sớm trước, dựa trên việc phân tích cân bằng giữa chi phí-lợi ích của chức năng và vận hành tòa nhà. Chúng tôi rất tin tưởng rằng thiết kế có giá trị riêng của nó, và trong ngữ cảnh đương đại, là một cách xây dựng thương hiệu và truyền thông tích cực. Nhưng chúng tôi cũng tin rằng thiết kế tốt cũng là thiết kế hiệu quả năng lượng, và mục tiêu của nó là cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn về chi phí vận hành và vòng đời dự án tốt hơn.